เข้าสู่ระบบสำหรับ admin : Login

 


เกี่ยวกับโครงการ

                กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สินค้า ICT ไทยให้อยู่ในระดับสากล พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานราคากลาง และเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางการคำนวณราคากลางและจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

 
เข้าสู่โปรแกรมประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธานเป็นประธานเปิดการประชุม "E - Agriculture Solutions Forum"
 

 

นางทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการประชุม ‘E - Agriculture Solutions Forum’ โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 ก.ไอซีที จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ ปลุกกระแส "Digital Thailand & Startup" ภาคอีสาน
 

 

รมว.ไอซีที เผยกระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "Digital Thailand & Startup จังหวัดขอนแก่น" เดินสายปลุกกระแสในส่วนภูมิภาค รวมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 ก. ไอซีที เปิด "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบ้านโต้น" ต้นแบบแห่งแรกของภาคอีสาน
 

 

รมว. ไอซีทีเผย "ศูนย์ดิจิทัลชุมชมตำบลบ้านโต้น" เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที กศน. และดีแทค ในงาน Digital Thailand ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม